MY SWEET FAMILY

Monday, 27 December 2010

Nescafe Chocolate Chips Chiffon(咖啡巧克力豆戚风)

22/12,做了香橙7风,第二天又做了这个咖啡口味的7风。是妈妈要求我做给她吃,她说想吃咖啡口味的7风。食谱是之前做过的mocha chiffon cake的食谱,我更改了少许,还加适量的巧克力豆。


 蛋糕出炉就马上倒扣,妈妈还一直问我可以吃了没有???我就说一定要放凉了才可以切片啊!到最后还是切给妈妈吃。。。咔咔咔!!!
                                                  蛋糕很松软+好吃+软到很难切片!

香橙戚风蛋糕

 22/12/2010,冬至那天买了很多香橙拜拜加上妈妈和亲戚到来,算算下也很久没做香橙戚风了。就动手做了香橙戚风给他们吃。
                                                    食谱还是取自pityoon家的厨房乐一乐!
蛋糕很松软。。。好吃!